1988
Styrelse
Ordf Christer Nälser
Rune Veneke, v ordf, sekr, utb

Lillemor Fredriksson, kassör
Lili Lagerqvist, redaktör
Gunilla Andersson, utst
Anki Hamilton, jakt
Clyde Lindström, utb

Adj Inga Fredriksson, sekr

Avelsråd
Inga-Britt Heijbel, Lars Lillnor, Inger Boström

Valberedning inför 1989
Lena Wiberg, Gunnar Johnsson, Anita Simmefalk

Bat         Foto Marita Björling

Innehöll 152 hundar. 
Format A4.
- Årsmöte 19/3 Hotel Number One, Stockholm
- 56 närvarande medlemmar
- Mötesordf Hans Forsell
- Sluten votering vid val av ledamöter - valberedningens förslag gick inte igenom helt. 
- Christer Nälser delegat till SSRK Fm.
- Mötet diskuterade 6 motioner som låg inför SSRK Fm-möte men ingen tillstyrktes: 
--- En av motionerna var att nya utst.domare skulle ha raserfarenhet men det tyckte inte LRKs årsmöte.
--- En annan motion var att poängbedömning skulle införas på retrieverprov men det tyckte inte mötet heller.
--- En motion handlade om att sänka jaktprovsmeriten för UCh för golden, mötet avslog.
- Ärende fr LRKs styrelse till mötet att inrätta en arbetsgrupp som skulle se över avelsfrågor och OCD. En medlem föreslog att en sådan grupp skulle innehålla person med jaktligt kunnande. Uppdrogs till styrelsen att skapa en grupp med beaktande av vad mötet sagt.
- Föreslogs Brit-Marie "Bat" Brulin till klubbens Hedersmedlem, vilket mötet beslutade. 
- En medlem yrkade på att nästa årsmöte skulle ligga i Sundsvall.
- Klubbens vinst under året blev 9534 kr.

 

- En Stamtavlebok 1988 har utkommit. Detta var klubbens första i egen regi. Arbetat med boken hade Brit-Marie Brulin och Gunilla Andersson.
- Labradormästerskapet 20-21/8 i Alljungen, Blekinge. Mästare blev McGreadys Knatte och juniormästare Lucky Luke. Premiär för nya regler och ny klassindelning på LM.
Labrador 2000 har genomförts:
-- Avelskonferens på Solbacka.
-- Avelskonferens i Sollefteå.

- Matadoraveln, sjukdomsläget och de jaktliga frågorna har ägnats stor uppmärksamhet, enligt verksamhetsberättelsen:
--- Kartläggning av resultat gällande "olika kategorier labradorer" på jaktprov har gjorts.
--- En omfattande avkommeanalys avseende bl a jaktprovsresultat har genomförts.
--- Styrelsen har till SSRK Hs redovisat synpunkter på en utredning om retrieverprovens framtid (PRIF).
- Åtstramning av klubbekonomin, har gjorts under året.
- Fortfarande 13 A-grupper.
- Under året har det åter varit gratis att ha valpkullar med i klubbens hänvisning. Man kunde notera en ökning av antalet kullar vilket förmodades bero på att avgiften var borttagen.
- Två nya PRA-fall under året.
Mest använda hanarna:
- Inga uppgifter
1988

Medlemmar 31/12
2400 (cirka)


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben