Namn på motionsställarna (enskilda personer) är nedan XX eftersom jag inte har möjlighet att be alla dessa om tillstånd att publicera deras namn (PUL). Vissa motioner är kraftigt förkortade av mig. Vissa andra motioner finns inga kopior på utan återges bara ganska knapphändigt i protokollen. De röda anmärkningarna är mina högst personliga kommentarer.


Nedan texter riskerar se bedrövliga ut, bl a med olika storlek av bokstäver, men sidan är gjord i ett helt annat webbsidesprogram än resten av LRKs hemsida. Trots detta hoppas jag att ni med stor förtjusning kan studera alla motioner. Och alla gäller ju fortfarande, om inte medlemmarna tagit upp de olika besluten för nya prövningar, under årens lopp. Endast årsmöte/fullmäktigemöte kan ju ändra vad ett föregående sådant har beslutat.
/Marita 2015-12-25
1981 Motioner
1. Provdomares tillgång till tävlande hunds data
Då reglerna beträffande utställningar är sådana att domare innan bedömning ej får ha tillgång till tävlande hunds data, finner undertecknade det logiskt att samma regler ska gälla vid jaktprov.
Bifall.
(Förmodligen gick motionen vidare till SSRK Fm)

1982 Motioner
1. A-gruppernas gränser 
Önskemål om A-gruppernas gränsdragning blir samma som SKKs och SSRKs gränsdragningar. /Östra
Avslag med motivering att A-gruppernas gränser bör successivt växa fram.

2. Medlemsfemma
En del av medlemsavgifterna ska tillfalla A-grupperna. /Östra
Bifall. (Beslut om 5 kr/medlem f o m 1983 men med en passus att styrelsen kan upphäva besluter om ekonomin blir sämre.)

3. Remissförfarande
Remissbehandling av viktiga frågor till A-grupperna. /Östra
Avslag (motivering: alla A-grupper har rätt att skicka repr till huvudstyrelsens möten och kan där få reda på viktiga frågor.)

4. Ang avelsråd
Ang avelsförfrågan som avelsrådet inte har besvarat./XX
Avslag (styrelsen beklagar och har åtgärdat ärendet)

5. Domartillsättning vid KM
Ang domartillsättning till Klubbmästerskapet. Tydligen vill förslagsställaren (Västra) att A-grupperna skall få rätt att utse domare men mötet beslutar att huvudstyrelsen ska ha fortsatt bestämmanderätt. Dock ska diskussion föras mellan HS och A-grupp vid domartillsättning. Gissar att motionen blev avslag...

1983 Motioner
1. A-gruppernas gränser 
Vill inte att länsgränser ska gälla för A-grupperna utan att varje medlem själv får bestämma vilken A-grupp man vill tillhöra./Sydväst
Avslag. (SKKs indelning med länsgränser ska följas)
(Anm. Förmodligen ett styrelsebeslut under året om att följa SKKs gränsdragningar.)

2. A-gruppernas gränser 
Hemställer Östra Avdelningens styrelse att en geografisk indelning av avdelningarna sker med ledning av SSRK. (Bifogas bilaga med SSRKs avdelningar som då var nio till antalet)
Avslag (SKKs indelning med länsgränser ska följas)

3. A-gruppernas närvarorätt vid HS-möten
Att låta representant från varje A-grupp närvara på två HS styrelsemöten/år på A-gruppens bekostnad. Med yttranderätt men inte beslutsrätt./Östergötland
Bifall.

4. Utannonsering av domare vid SSRKs prov
Att utannonsering ska ske av domare till SSRKs jaktprov samt att inställelsetiden delas upp i två tillfällen under dagen.
Bifall f v b till SSRKs Fullmäktigemöte.

1984 Motioner
1. Rapporteringsskyldighet från veterinärer om OCD
Att LRK ansöker hos SSRK att hos SKK begära rapporteringsskyldighet av veterinärer angående osteochondros hos labrador, i enlighet med SKKs bekämpningsprogram §1./Labväst
Bifall.

2. Medlemsfemman
Att 5 kr/medlem oavkortat tillfaller A-grupperna samt att slopa den passus som gäller "i mån av ekonomisk möjlighet"./Östra 
Avslag. Beslöts att passusen ska finnas kvar samt att inte dela ut 5-kronan tillsvidare för att slippa höja medlemsavgiften.

3. Uteslutning hos SKK
Proposition från styrelsen att personer som är uteslutna ur SKK även utesluts från LRK.
Bifall.

4. Rabatt på medlemskap
Proposition från styrelsen att uppfödare får ett reducerat pris om halv avgift när de anmäler sina valpköpare som medlemmar i LRK.
Bifall.

5. Stadgar Labradorfonden
Proposition från styrelsen om stadgar till Labradorfonden. Läste ordf upp dessa för mötet.
Bifall - beslöts godkänna dessa.

1985 Motioner
1. Domare på KM
Att årsmötet upphäver beslutet på att det skall vara engelsk domare på klubbmästerskapet (LM). Det finns många skickliga domare i Sverige som är minst lika bra./XX
Bifall.

2. Fler valpförmedlare
Fler valpförmedlare önskas. /Svealand
Bifall - styrelsen fick i uppdrag att se över antalet samt fördelningen i landet.

Anm. Motioner inkommit om avelsrådets roll men som behandlats av mötet på ett smidigare sätt än som just motioner.

3. A-gruppernas gränser 
Proposition från styrelsen om A-gruppernas gränser. Beslöt mötet att gränserna ska vara i likhet med SKKs länsklubbar.

4. Medlemsfemman
Proposition från styrelsen om "medlemsfemman" till A-grupperna.
Beslöt mötet att varje A-grupp ska erhålla 5 kr/medlem. Utbetalas till A-grupperna f o m 1986. 
Anm. Propositionen tillkom pga att A-grupperna vid ett möte med HS framfört förslag att 5 kr/medlem bör läggas i en gemensam pott och där varje A-grupp kan äska pengar vid behov.

1986 Motioner
1. Samarbetsavtal med Statens Hundskola
Ang justeringar i det befintliga samarbetsavtalet LRK - Statens Hundskola, Sollefteå. Bl a hur repr från LRK ska utses./Blekinge
Beslöts att styrelsen ska se över avtalet med beaktande av motionen.

2. Suppleanter i A-gruppernas styrelser
Att kunna utöka A-gruppernas styrelser med suppleanter. /XX
Bifall. Men stadgerevidering får anstå tills SKKs nya stadgar för specialklubbar är klara.

3. Krav på utst.merit inför start på jaktprov
Krav på 2a ökl utställning för att få lov att starta på off jaktprov, även inlämnad som motion till SSRKs Fm av samma personer och med stöd av dåvarande LRK Hs efter beslut på styrelsemöte okt 1984./XX
Avslag. Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att dementera motionen samt att i Apportören lämna en redogörelse. Paragrafen blev omedelbart justerad.

1987 Motioner
1. Medlemskap per kalenderår
Förslag att ta bort det rullande medlemskapet och återinföra medlemskap per kalenderår./XX
Bifall.


2. Medlemskap per kalenderår
Förslag att ta bort det rullande medlemskapet och återinföra medlemskap per kalenderår då det är svårt för en liten aktivitetsgrupp att få en ekonomisk översikt./Örebro A-grupp
Bifall.

3. Medlemsmatrikeln
Att medlemsmatrikel skickas ut till A-grupperna per datalistor 
flera ggr/år./Örebro A-grupp 
Avslag. Redan nu får A-grupperna listor en gång per år och vill man ha fler får man betala för dessa.

4. Bidrag till representation
Att resekostnadsbidrag utgår vid representation av LRK i Viltspårs-SM./XX
Avslag med hänsyn till ekonomin. 

5. Medlemsfemman
Proposition från styrelsen att den s k medlemsfemman till A-grupperna ska tas bort.
Bifall. 
(Anm. Denna 5-kronorsmotion är verkligen ett omhuldat ämne... och har naturligtvis att göra med LRKs ekonomiska situation f t.)

6. Krav på medlemskap
Proposition från styrelsen om obligatoriskt medlemskap i LRK för att få deltaga i A-gruppernas aktiviteter.
Bifall

7. Avgift för valpförmedling
Proposition från styrelsen att en kostnad på 100 kr per valpkull skall tas ut i Valpförmedlingen för att täcka utgifter. Överskottet på pengarna ska användas till annonsering i t ex Land och ICA-Kuriren.
Bifall

1988 Motioner
1. Utträde ur SSRK
Att  LRK på alla sätt arbetar för att bli en officiell rasklubb./XX
Avslag med motivering att frågan nyligen prövats

2. Ändring i stadgan
Att inte specifikt stödja Sveriges Hundungdom eller annan enskild hundklubb./XX
Kan ej behandlas med motivering att förslaget till stadgeändring inte funnits med i kallelsen.

3. Deltagande i segrarklass på utställning
Krav på jaktprovsmerit för att kunna deltaga i segrarklass på utställning och där alla hundar med ck även tilldelas certifikat./XX
Avslag (ingen motivering angivits)

4. Slopande av avgift för valpförmedlingen
Yrkande på att slopa avgiften då valpförmedlarna aldrig debiterar några kostnader samt att man inte sett några utlovade annonser i Land och/eller ICA-Kuriren. /XX
Bifall och förmedlingen blir åter avgiftsfri.

5. Högre meritkrav på avelsdjur 
Högre krav på båda föräldradjur vid valpförmedlingen - 3 x 1a utst eller ett ck samt 1a pris jaktprov eller 2 x 2a pris. Om en eller båda föräldradjuren saknar dessa meriter skall en stor avgift uttagas för förmedling. /XX
Beslutades att hänskjuta motionens innebörd till styrelsen och dess arbetsgrupp.

6. Nya regler till Klubbmästerskapet
Proposition från styrelsen (?) att revidera KM-reglerna med bl a ny klassindelning.
Bifall och hänsköts till styrelsen att sköta detaljutformningen.
Anm. Då frågan behandlas under Övriga frågor där man normalt inte tar beslut, har jag lagt ovan under Motioner.

1989 Motioner
1. Ansvar för Klubbmästerskapet
Att det fulla ansvaret för att genomföra ett KM skall åvila den A-grupp som erhållit och åtagit sig uppdraget./Bleking 
Bifall. Ska gälla f o m 1990.

2. Årsmötets förläggning 
Att klubbens ord klubbmöte förlägges till tid och plats som med rimliga restider kan nås av optimalt antal medlemmar. /Blekinge
Bifall. 
En reservation inlämnades av medlem med motivering att förslaget är synnerligen odemokratiskt mot medlemmar boende i norra Sverige.
Tankar framfördes av styrelsemedlem att undersöka möjlighet för stadgeändring för någon form av representantskap för A-grupperna.
(Anm. Första fröet till fullmäktigesystem såddes här)

3. Utställningsregler för LRKs KM
Att hund som anmälts till flera klasser i av LRK anordnad utställning skall starta i alla klasser den anmälts till. Om start ej sker i enlighet med ovan skall hunden diskvalificeras.
Avslag.

1990 Motioner
1. Ledröntgen ua för registrering av valpar
Att det skall krävas friröntgen av alla leder som kan vara belastade med ärftliga defekter typ HD och OCD, på föräldradjuren, för att valpkullar ska få registreras./Småland
Avslag

2. Ang klara och tydliga beslutsprotokoll

Att HS med omedelbar verkan ser till att varje HS-protokoll uppfyller kriterier om saklighet, att läsaren förstår innebörden och att protokollen upprättas på ett föreningstekniskt korrekt sätt. /Småland
Beslutades att styrelsens skrivning utgör svar på motionen.
(Anm. Tyvärr finns inte denna skrivelse med men kanske får vi förmoda att styrelsen tog till sig av kritiken)

3. Försäkring för LRK och dess medlemmar
Att Hs tecknar en försäkring som ska inbakas i medlemsavgiften och som täcker alla aktiviteter inom Hs och A-grupperna samt resor till och från. /Blekinge
Motionens anses besvarad då försäkring redan finns hos Wasa.


4. Regler för KM
- Att KMs utställningsdel genomförs före jaktprovsdelen.
- Att hundar i junior, ukl och ökl på utställningen kvalitetsbedöms och tilldelas pris som vid off utställning.
- Att för deltagande i KMs avslutande "Grand Finale", Mästar resp Juniorklass, införes krav på lägst 2a pris vid utställning anordnad i anslutning till KM eller vid off utställning, samt som tidigare godkänt resultat i aktuell klass på KMs jaktprovsdel. /XX
Avslag med uppdrag till styrelsen att göra en revidering av KM-reglerna med hänsyn till den diskussion som förekom
(Anm. De tre personer som undertecknat denna motion tillhör idag "den extrema jakttypen" av labradorägare och engagerar sig knappast längre i Labradormästerskapets regler).

5. Ang bildande av egen specialklubb.
Proposition från styrelsen att till SSRK inlämna motion om att LRK får bli egen specialklubb.
Avslag

6. Rullande schema för klubbmötets placering 
Proposition från styrelsen att klubbmötet förläggs i rullande schema på platserna Stockholm, Växjö, Göteborg och Sundsvall.
Beslöts att klubbmötet 1991 förläggs till Stockholm och att uppdra till styrelsen att utarbeta fullmäktigeregler för stadgeändring till nästa klubbmöte.
(Anm. Vi vet idag att det skulle dröja 15 år innan LRK sjösatte ett fullmäktigesystem...)

7. Familjemedlemsavgift till A-grupperna
Proposition från styrelsen att familjemedlemsavgifterna ska tillfalla resp A-grupp.
Bifall.

1991 Motioner
1. Revidering av Labradorfondens stadgar
Proposition från styrelsen att revidera fondens stadgar.
Beslöts att skicka förslaget på remiss till A-grupperna.

1992 Motioner
1. Revidering av klubbens stadgar
Proposition från styrelsen om revidering av klubbens stadgar.
Beslutades att revidera stadgarna enligt förslag


2. Revidering av statuter för Labradorfonden
Proposition från styrelsen att revidera fondens stadgar med hänsyn taget till remissvaren från A-grupperna.
Beslöts att revidera fondens stadgar enligt framlagt förslag.
Mot beslutet reserverar sig en medlem.

(Anm. Ovan ärenden återfinns under Övriga frågor och jag beslöt att lägga dom under Motioner... för att inte missa det hela.)

1993 Motioner
Inga motioner eller propositioner har inkommit detta år.
1994 Motioner
1-2. Tyvärr saknas motionerna 1 och 2 och inget står i årsmötesprotokollet heller om innebörden. 
Båda fick avslag.

3. Deltagande på praktiskt jaktprov 
Att praktiskt jaktprov skall vara öppet för alla retrievers, utan några krav om tidigare meriter från jaktprov./XX
Avslag.

4. Införande av särskilt jaktprov 
Att man inför särskilt jaktprov för retrievers./XX
Bifall. Motionen går vidare till SSRK Fm.

5. Krav på ID-kontroll
Att kontroll av ID-märkning ska ske som ett krav vid våra jaktprov för att få deltaga./XX
Avslag

6. Egna officiella jaktprov
Att rasklubbarna får anordna egna officiella jaktprov./XX
Bifall. Motionen går vidare till SSRK Fm.  

7. Delning av SSRK
Att SSRK delas i en spanielklubb och en retrieverklubb. /XX
Bifall. Motionen går vidare till SSRK Fm.

8. Registreringskrav
Att införa registreringsförbud för valpar efter ej jaktmeriterade föräldrar inom retrieverraserna. /XX
Avslag

"Uppdrogs till styrelsen att till SSRKs Fm, förutom motionerna nr 4, 6 och 7, lämna två motioner med samma andemening som i motion 1 och 3 men med en annan motivering."

1995  Motioner
1. Bidrag till A-grupperna
Att A-grupperna ersätts med 15 kr/medlem snarast möjligt för kompensation av kostnader för instruktörsresor, upptryck av kallelser, hyra av lokaler etc. /Sörmland
Avslag. Motivering att styrelsen till nästa klubbmöte ska finna nya vägar för bidrag till A-grupperna.

1996 Motioner
1. Namnbyte på klubbmästerskapet 
Att benämningen på Klubbmästerskapet ska vara Svenskt Mästerskap (SM) för Labradorer/Östergötland
Bifall. Styrelsen får samtidigt i uppdrag att ta ställning till utländskt deltagande på mästerskapet.

2. Medlemsfemman 
Proposition från styrelsen att A-grupperna årligen ska erhålla 5 kr per medlem under förutsättning att A-grupperna inkommer med resultat och balansräkning samt verksamhetsplan senast 15 april aktuellt bidragsår.
Bifall.

1997 Motioner
1. Namnbyte på Svenskt Mästerskap för Labradorer
Proposition från styrelsen med yrkande på att benämningen SM tas bort igen då detta hindrar utländska medlemmar från att deltaga och man föreslår att benämningen ändras till Labradormästerskapet.
Bifall. Från och med nu heter det Labradormästerskapet.

1998 Motioner
1. Stadgar för A-grupper
Proposition från styrelsen med begäran att godkänna bifogade stadgar för Aktivitetsgrupp.
Bifall. En del textjusteringar skall göras.

2. Särskilt retrieverjaktprov
Proposition från styrelsen att LRK och dess A-grupper skall ges möjlighet att anordna särskilt retrieverjaktprov.
Bifall. (Förmodligen gick denna motion vidare till SSRK Fm)

3. Egenskapsprotokoll
Proposition från styrelsen att alla labradorer fr o m år 2000, som startar i ukl jaktprov, ska beskrivas med egenskapsprotokoll.
Bifall. (Denna motion är en uppföljning av en till SSRK Fm 1996 beviljad motion)

4. Medlemsfemman blir medlemstian
Proposition från styrelsen att höja medlemsfemman till 10 kr/medlem men samtidigt dra tillbaka ett tidigare beslut om att A-grupperna ska få behålla familjemedlemspengarna.
Bifall. 10 kr/medlem till A-grupperna men familjemedlemspengarna stannar hos LRK centralt.

1999 Motioner
1. Styrelsens etik och moral
Motionen drogs tillbaka av motionärerna XX

2. Ändring av mästerskapsreglerna.
Att vid Labradormästerskapets final ska endast godkända hundar från jakt och utställning finnas i ringen./XX
Bifall.

2000 Motioner
1. Avskaffande av avgift för valphänvisning.
Proposition från styrelsen att avgiften för valphänvisning skall utgå.
Bifall.

3. Utredning ang specialklubb
Proposition från styrelsen att tillsätta en utredning om specialklubbsstatus.
Bifall.

4. För oförutsedda utgifter
Proposition från styrelsen att avsätta 5% av årsresultat till kommande verksamhetsår för oförutsedda utgifter.
Avslag.

5. Markörtest för PRA
Ang markörtest för PRA och dess användning./XX
Avslag (Motionen är inte bifogad - bara beslutet i protokollet)

6. Om fullmäktigesystem
En motion om införande av fullmäktigesystem, inlämnat av XX, har flyttats till övriga frågor. Styrelsen får i uppdrag att tillsätta en kommitté som skall titta närmare på systemet inkl stadgar. Kommittén ska bl a innehålla person från SKK Fk.

2001 Motioner
1. Publicering av motioner i Labradoren
Att alla motioner från SKK, SSRK och LRK som berör rasklubben och medlemmarna, ska publiceras i Labradoren./XX
Bifall.

2. Publicering av remisser i Labradoren
Att alla remisser från SKK, SSRK och LRK som berör rasen, klubben och medlemmarna, ska publiceras i Labradoren./XX
Avslag

3. Motioner ut till A-grupperna
Att alla motioner från SKK, SSRK och LRK som berör rasklubben och medlemmarna, ska tillställas A-grupperna, även om de inte hinner behandlas./XX
Bifall.

4. Remisser ut till A-grupperna
Att alla remisser från SKK, SSRK och LRK som berör rasen, klubben och medlemmarna, ska tillställas A-grupperna, även om de inte hinner behandlas./XX
Avslag

5. Synkronisering mellan sista manusstopp och motioner
Synkronisering sker mellan Labradorens sista manusstopp så att sista datum för motioner sätts till en sådan tidpunkt att motioner kan publiceras i nr 4, alt publiceras i nr 1 samma år motionerna ska behandlas./XX
Hs anser motionen vara inkommen för sent då det är stadgeändring. Detta går inte revisorerna med på - motionen har inkommit i rätt tid och ska därmed behandlas.
Avslag men mötet beslöt att lägga motionens innehåll till de handlingar som berör fullmäktigeutredningen.

6. Motion till SSRK Fm om förändrad mandatfördelning
Att LRK lägger en motion om utökning av rasklubbarnas antal delegater vid SSRKs Fm./XX
Bifall

7. Årsmötets placering i tid och rum
Att LRKs årsmöte förläggs till samma tid och plats där Labradormästerskapet äger rum.
Hs yttrar att enligt stadgarna skall årsmötet äga rum senaste sista mars och Labradormästerskapet avhålls i augusti.
Avslag.

8. Årsmöten permanentas till Stockholmsregionen
Proposition från styrelsen att permanenta Stockholmsregionen som årsmötesplats.
Avslag med tilläggsyrkande att motionens innehåll läggs till fullmäktigeutredningen.


2002 Motioner
1 - 2. Motioner som inte finns nämnda med innehåll i protokollet.
Avslag till båda.

3. Specialklubbsstatus för LRK
Att begära specialklubbsstatus för LRK.
Beslöts att tillsätta en grupp som arbetar med uppdraget till årsmötet 2003.

4. Fullmäktigesystem i LRK
Beslöts att tillsätta en grupp av namngivna personer, som arbetar med uppdraget till årsmötet 2003.

5. Dispenser i valphänvisningen
Att inte lämna några som helst dispenser i valphänvisningen.
Bifall.


2003 Motioner
1. Krav för valphänvisning och avelsrådgivning med alternativ.
Motionen drogs tillbaka före mötet.

2. Bort med det okopplade jaktprovschampionatet
Att LRK skall arbeta för att SJ(j)Ch försvinner för samtl retrievers.
Avslag

3. Bort med det okopplade utställningsschampionatet
Att LRK skall arbeta för att SU(u)Ch försvinner för samtl retrievers.
Avslag

4. Cert i jaktklass
Att styrelsen ska verka för att certifikat delas ut i jaktkonkurrensklass på utställning och att alla som tilldelas CK också får cert.
Motionen återtagen före mötet.

5. Delning av SSRK
Att LRK ska verka för att SSRK delas i en spanielklubb och en retrieverklubb.
Motionen återtagen före mötet.

6. Krav vid valphänvisning och avelsrådgivning
Att avelsdjuren har lägst 3a jaktprov samt 3a utställning med möjlighet till alternativa listor som tydligt anger att hundarna på dessa listor inte möter kraven på hundarna i huvudlistan.
Votering begärdes. Med siffrorna 40-27 beslutar mötet 
avslag till motionen.

7. Valphänvisningskrav
(Ungefär som motion nr 6 ovan)
Motionen återtas innan mötet.

8. Cert i jaktklass
Att cert delas ut i jaktkonkurrensklass och att alla som får CK också får cert. Votering begärs och med siffrorna 44 - 24 befanns det bli
bifall till motionen.

9. Fullmäktigesystem
Att fullmäktigesystem införs i LRK från och med 1 januari 2004 och att medlemsavgiften höjs med 10 kr från samma datum. Motionärerna är den grupp som fick årsmötets uppdrag 2002 att utreda ett fullmäktigesystem.
Votering begärs och utfaller med röstsiffrorna 33 - 32 för ett bifall men stadgarna omtalar att det måste vara minst 3/4-dels majoritet för en stadgeändring - eller med enkel majoritet vid två möten i följd.
Motionen måste därför upp på nästa årsmöte, 2004, för att där utröna om förslaget med fullmäktigesystem går igenom.
Motionen får därför anses fått bifall men inte med tillräckligt stor majoritet.
(Anm. Det står i protokollet att motionen avslogs men det skulle stått tvärtom - bifall)

10. Egen specialklubb
Proposition från styrelsen att med underlag från den utredning som initierades vid årsmötet 2002, yrka på att LRK får ansöka om att bilda egen specialklubb med ikraftträdande 2005. Förslag uppkommer att avslå motionen och fortsätta utredningen.
Mötet beslutar avslå motionen och ger styrelsen i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet.

11. Höjning av krav i BAP och BUP
Motionen har inkommit för sent och hänskjuts till Övriga frågor. Det handlar om att höja utställningsmeriten till minst en 2a i kkl för att kunna ansöka om Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris. Mötet beslutar att tillstyrka förslaget och uppdrar till styrelsen att tillskriva SSRK med en begäran att yrkandet går vidare till SKK.


2004 Motioner
1. Fullmäktigesystem
Återupptogs den motion som bifölls med enkel majoritet 2003. Denna gång var hela mötet positivt och man beslöt enhälligt att ge 
bifall till ett fullmäktigesystem med ikraftträdande 2005.

2. Mätning av labrador
Att mäta labradorrasen på utställningar och prov. Då motionen var fel utformad kunde den inte antas men man gav styrelsen i uppdrag att vidareutveckla förslaget och presentera till nästa årsmöte.

3. Namnbyte på A-grupperna
Att A-grupperna byter namn till Avdelningar.
Avslag med motivering att arbetet med kommande stadgeändring ska ta hänsyn till vilken beteckning A-grupperna i framtiden skall ha.

4. Placering av årsmöte
Att förlägga årmötet till plats som nås av flest antal medlemmar.
Avslag med motivering att det skulle strida mot gällande stadgar.

5. Ändring av stadgar för vissa hedersutmärkelser
Proposition från styrelsen (tyvärr bifogas inte motionen) om att årsmötet ska få överta rätten att besluta om stadgar (statuter).
Avslag med motivering att styrelsen även fortsättningsvis ska utse vem som ska få aktuella hedersutmärkelser.


2005 Motioner
Första fullmäktigemötet och inte en enda motion... 
Vilket nog delvis kan skyllas på att det upplevdes lite oklart hur man skulle lägga motioner till fullmäktigemötet. Nu är det inte längre möjligt för enskilda medlemmar att lägga motioner utan dessa ska komma från regionerna. En förlängd motionstid under hösten 2004, samt en informationskampanj om hur det går till, gjorde det möjligt att försöka få sin region att vidarebefordra motioner. 

2006 Motioner
1. Revidering av Labradorfondens statuter
Proposition från styrelsen att revidera fondens statuter enligt bilagt förslag.
Bifall

2. Regionträffarnas placering
Att aldrig förlägga regionträffar i anslutning till fullmäktigemötet.
Region Skåne motionerade.
Avslag med motivering att det vore dumt att strypa möjligheterna med speciella möten/symposier i samband med Fm då representanter från regionerna finns på plats. 
(Anm. motionen har sin upprinnelse i att styrelsen under 2005 aviserat om att kommande regionträff skulle äga rum under samma helg och plats som fullmäktigemötet 2006. Styrelsen ändrade dock ganska snabbt denna planering då man själv insåg de problem som kunde uppstå.)

3. Ny fördelning av medlemsavgifter
Att fördela medlemsavgifterna så att, förutom 10 kr per medlem även 90% av familjemedlemskapet tillfaller regionerna./Värmland
Avslag.

4. Benämning på klubbens fullmäktigemöte
Proposition från styrelsen att införa benämningen Labradorfullmäktige, som officiellt namn på fullmäktigemötet, dock utan att förändra stadgarna.
Bifall

5. FART, Fågelhundens arbetstest
Proposition från styrelsen om att få mötets acceptans att arbeta vidare med FART-projektet i LRKs regi.
Bifall.


2007 Motioner
1. Avskaffa Vandringspriser på Club Show
Att avskaffa alla vandringspriser på Club Show /Norrbotten
Bifall.

2. Avskaffa alla Vandringspriser på Labradormästerskapet
Proposition från styrelsen att även avskaffa alla VP på Labradormästerskapet. Motiveringen är att det är alltför jobbigt att hålla reda på alla priser, flera är sönder, andra är fulltecknade och fr a är det dyrt för mottagaren att ingravera.
Bifall.
Uppdrogs till styrelsen att söka kontakt med donatorerna för att höra vad som kan ske med priserna.


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling

Copyright Labrador Retrieverklubben