1982
Styrelse
Ordf Karin Svensson-Nygren 
Björn Norman, v ordf, kassör
Ann-Katrin Eriksson, jakt
Gunilla Ek, utst
Mona Iletorp, avel
Pia Razera-Brulin, redaktör
Roland Zetterholm, utb

Adj Pian Bates, sekr

Avelsråd
Brit-Marie Brulin, Inga-Britt Heijbel, Majvor Näsman

Valberedning inför 1983
Lars Lillnor, Hans Forsell, Inge E:son Thoor

 

Begäran om bekämpningsprogram för generell PRA
(klicka)

 

 

- Årsmöte 7/3 Örebro.
- 56 medlemmar närvarade.
- Mötesordf Christer Nälser
- Höjning resers till 5 kr/mil
- Höjning medlavgift till 50 kr.
- Beslöts att ha rullande medlemskap från innev år.
- Tyvärr inga ekonomipapper med.
-
En punkt på dagordningen innehöll info och diskussion om bekämpningsprogram för generell PRA. SKK har föreslagit LRK att antaga ett program vilket styrelsen har gjort genom att först ha informerat och inhämtat synpunkter vid ett möte med A-grupperna i januari. Ett tillägg i programmet diskuterades ingående - man utgår ifrån att avkomma till PRA-individ är 100% anlagsbärare och då ska dessa inte användas i avel. Kontakt har hållits med Åke Hedhammar. Även SSRK Au har antagit LRKs program.  Då både vet. Christer Nälser och vet. Birgitta Wickström deltog på årsmötet bidrog dessa till upplysningar om det nya bekämpningsprogrammet.
Årsmötet betonade vikten av att redan nu arbeta efter programmets principer. 
- Delegat SSRK Fm Karin S-Nygren
- Vid val av avelsråd, skriver
protokollföraren: "Före detta val
ville årsmötet ha klart för sig att
de personer som stod på förslag
till avelsråd, verkligen stödde hela bekämpningsprogrammet. Samtliga föreslagna bekräftade detta." Valdes avelsråden genom sluten votering. En medlem reserverade sig mot årsmötets val av ett av avelsråden enligt skriftlig motivering.
- Under Övriga frågor rekommenderade en medlem den nya styrelsen att snarast sätta igång med avkommebedömning och erhöll som svar att detta redan är påbörjat då en blankett är under framtagande.
- Nio A-grupper med egen styrelse finns nu - Södra, Östra, Västra, Sydost, Sydväst, Norrbotten, Västerbotten, Skaraborg och Östergötland. Samt nio kontaktpersoner för övriga landet.
- 14 personer har genomgått utbildning som valp- och unghundsinstruktörer för Åsa Ahlbom gn bl a Medborgarskolan.
Avslutning under 1983.
- Klubbmästerskapet avhölls på Hunneberg i augusti. Klubbmästare blev Ch Aases Jenny, som blev sammanlagt bäst på utställning och jaktprov.
- En informationsbroschyr har under året producerats.
- Vid SKK CS:s möte 8/9 antogs bekämpningsprogram mot generell PRA hos labrador efter beslut i SSRK Hs.
- 80 valpkullar har förmedlats.
1982

Medlemmar 31/12
2125


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben