Text Marita Björling (delegat Mittlabben)
Foton Håkan Dahlin
 
Detaljer hänvisas till kommande protokoll
 

Personlig betraktelse
Jag blir både rörd och berörd när jag tittar på de medlemmar som syns på fotona ovan och nedan... ett axplock av de som bevistade årets Labradorfullmäktige och som har klubbens framtid och öde i sina händer, åtminstone under den närmaste tiden. Som avsätter tid och engagemang i sin viktiga funktion som delegater, vilket innebär att vara språkrör för sina medlemmars åsikter och vilja. I år fanns alla regioner på plats, förutom Halland som valde andra aktiviteter före fullmäktige.

Årets fullmäktige, som faktiskt var det tionde i ordningen sedan starten 2005, var ett mycket positivt möte och det verkade som alla var nöjda med de beslut som togs och de val som förrättades. Inte en enda sluten votering förekom (till skillnad mot förra året där samtliga personval, utom ordförande och revisorer, skedde per sluten votering).

Presidiet utgjordes av Lars Ramberg, ordförande, Lars-Olof Carlén, vice ordförande och Monica Damell Modin, styrelsens utsedda protokollförare. Med den konstellationen kan det bara bli bra! Justerare blev Lena Karlsson och undertecknad, förberedande valberedning blev Anne Dagbäck Printz, Margaretha Larsson och undertecknad.

Lördagen samlade totalt 25 delegater, två avstod söndagen och siffran blev då 23. Tillsammans med övriga som närvarade, styrelse, revisorer, presidium, valberedning och enskilda medlemmar, var vi ett 40-tal närvarande.

Verksamhet och ekonomi diskuterades, frågor ställdes och fick nöjaktiga svar och när verksamhetsplanen kom upp, gav fullmäktige styrelsen i uppdrag att titta närmare på en projektgrupp som tar tag i frågan om jaktavlade labradorer. Idag ligger valpregistreringarna lika när det gäller "de två typerna" och man kan kanske utgå ifrån att jakttypen kommer att fortsätta öka i framtiden och klubben bör förbereda sig på att ta hand om dessa hundar/ägare som idag inte alltid finner sig helt tillrätta inom rasklubben.

 

Ny styrelse valdes, till stor del omval men två nya fanns på valberedningens lista. Dessa var Lena Karlsson, ordinarie samt Ingvor Eriksson, suppleant. Dessutom föeslogs en ny revisorssupleant, Jan Garp.

Lördagen avslutades med en god middag och därefter social samvaro i en mycket hjärtlig atmosfär.

Under lördagen ägde två andra rasklubbsmöten rum på samma hotell - Cockerklubben hade sitt årsmöte och Springerklubben sitt fullmäktigemöte. Tyvärr hade dessa klubbar avslutat sina möten tidigt på dagen och därefter åkt hem, så det blev ingen samvaro med dessa under kvällen.

Söndagens möte inbjöd sömndruckna människor till samlingen då sommartiden trätt ikraft under natten. Mig veterligen missade ingen starttiden kl 09.

Det uppkom under helgen en fråga om vårt fullmäktige inte skulle klara att avhållas under en dag men nästa fråga är ju om vi inte får ut väldigt mycket genom att träffas och få prata?

Den förberedande valberedningen presenterade sitt förslag, vilket enhälligt bifölls - sammankallande Jan-Erik Ek (1 år), ledamöter Åsa Iletorp (2 år) och Bitte Sjölom (fyllnadsval 1 år).

Styrelsens tre propostitioner röstades igenom utan diskussioner - ökning av 5 kr/medlem till regionerna, höjning 2 kr/medlem till Labradorfonden samt fastställande av reviderade regler för inofficiella utställningar inom LRK. Samtliga med ikraftträdande 2016.

Motionerna vållade som alltid diskussioner, men inte några hätska sådana.
Nr 1, som handlade om SEUCh, drogs tillbaka av motionären. Nr 2, om SEUCh och SJCh, bifölls och uppdrogs till styrelsen att överlämna till SSRKs fullmäktige 2017. Eftersom det handlar om championatregler kan detta, om de skulle bifallas i den högre instansen, träda ikraft först vid nästnästa regelrevidering, alltså 2022.

 

Motion 3 handlade om regler till Labradormästerskapet, men eftersom sådan nu finns faställda, avslogs motionen. Nr 4 och 5 handlade om att resp motionär yrkade på att hittillsvarande arbete med ett Grundprov avbrytes. Båda motioner bifölls.

Sverker Haraldsson, från SSRKs huvudstyrelse och tillika huvudman för FB-R (Funktonsbeskrivning Retriever) var inbjuden och höll ett uppskattat föredrag om testet. Det verkade som alla blev intresserade av vad de hörde och förhoppningsvis kan LRK få fler testledare, beskrivare och därmed tester. När vi nu avslutat Grundprov och tidigare FART, JUM och massa andra försök till beskrivningar under årens lopp, så har vi idag ett utmärkt verktyg för alla de som inte vågar ta steget ut i jaktprovsmarkerna, men ändå vill se vilka anlag som döljer sig i hunden.

Labradormästerskapets nyreviderade regler presenterades av Anders Hallgren. Nu blir det mycket enklare att arrangera mästerskapet och förhoppningsvis ska regionerna nu anmäla sitt intresse för kommande år. 2016 finns en region som är beredd, även till 2017. Så den närmaste framtiden känns tryggad.

Motioner till SSRKs fullmäktige, togs upp till behandling (inte beslut!) som stöd till de delegater som skall företräda LRK där. Förutom våra egna lagda motioner, som vi naturligtvis stödjer, var mötet helt enig i sin uppfattning att Working Test inte skall bli en officiell tävlingsform.

Årets Labrador 2014, Wallwein's Porcupine Ridge, ägare Marita Schmidt, fick sin prischeck av Agrias Patricia Nordbäck och blev vederbörligen applåderad av församlingen. Avtackning skedde också till de som under året arbetat i styrelsen och nu avgick, valberedning, presidie och övriga som utmärkt sig på något sätt.


Ett viktigt möte var slut och jag kan bara tacka styrelsen och alla delegatkollegor för en rolig och konstruktiv helg!