1998
Styrelse
Ordf BrittMarie Engholm
Anita Norrblom, v ordf, jakt
Inger Lindgren, kassör
Bitte Sjöblom, info, utb
Jan-Erik Ek, utst
Katja Sjöberg, avel
Gerd Larsson, redaktör

Suppleanter
Lillemor Ohlsson, A-gruppsansv
Margot Engström, sekr, PR

Adj Inga Fredriksson, kansli
Adj Jörgen Norrblom, medl.ansv

Avelsgrupp
Katja Sjöberg, Katarina Ramberg

Valberedning inför 1999
Margaretha Claesson-Thoor, 
Kjell Svenningsson, Lilian Larsson
Styrelse på Danmarksresa
Jörgen, Anita, BrittMarie med make Åke samt Katja.- Årsmöte 15/3 i Mölndal.
- 41 röstberättigade närvarade.
- Mötesordf Gunnar Petersson.
- Beslut om nya stadgar för A-grupperna att gälla från 1998.
- Årets resultat -42 748 kr. 
- Förtjänsttecken utdelades, enligt styrelsens beslut, till Lars Ramberg, Kajsa Söderberg, Kristina Berghänel och Christina Areskough
- Redaktören flyttade under året till Norge och skötte tidningen därifrån.
- "Verksamheten har under 1998 präglats av mycket förändringsarbete".
- A-grupperna har fått ett ombud i huvudstyrelsen.
- Utgivningen av Stamtavlebok 1998 försenad och utkommer i början av 1999.
- Labradorkonferensen fick inställas pga för litet intresse.
- Föreläsning om PRA och DNA-teknik med prof G Aguirre samlade ett 70-tal åhörare där dock majoriteten hade annan ras.
- Remiss till A-grupperna om LRKs utställningsverksamhet.
- Två remisser från SSRK har besvarats: utställningsbestämmelser samt föreskrifter för utsättning av vilt i samband med prov.
- LRKs delegater vid SSRK Fm var Bitte Sjöblom, Anita Norrblom, Katja Sjöberg och BrittMarie Engholm. Även tre suppleanter närvarade i utbildningssyfte.

LRKs motioner till SSRK Fm
- LRK hade lagt nio motioner till SSRK Fm: bl a tillstyrktes en motion om cert i jaktklass samt en motion om beskrivning av unghundar på jaktprov på protokoll anpassade för databehandling. En motion om krav på utställningsmerit för att få deltaga i elitklass jaktprov avslogs däremot. En annan motion som bifölls var att rasklubbarna skulle få större inflytande i rasspecifika frågor. LRK drog tillbaka en motion enligt den strategi majoriteten (i en oenig styrelse) varit överens om.

- Ett grundförslag till fullmäktigestadgar för LRK har arbetats med under året.
- En 'Styrelsepärm' med funktionsbeskrivningar har sammanställts under året.
- En rutin för bildande av A-grupper har utarbetats.
- Medlemsvärvning: av 655 utskickade brev blev 166 (25%) nya medlemmar. 
- LRK har under hela året samarbetat med SSRK i det stora instruktörsprojektet.
(Anm. detta är fel - LRK hade inget med arbetet i detta projekt att göra. Däremot var Bitte Sjöblom involverad i arbetet i egenskap av privatperson.)
- En inbjudan har gått ut till A-grupperna om möjlighet att utbilda sig till Diplomerad instruktör.
- Styrelsen har påbörjat en internutbildning i föreningsteknik genom självstudier av boken 'Föreningsteknik'.
- Raskompendiet upptryckt i färg.

Internet
- Klubbens webbsida består av ca 150 dokument, 20 filer och ca 80 foton - totalt 3,5 MB.
- 13 400 besökare under 1998.
- Policy för hantering av Internet och e-mail inom klubben har utarbetats.

- Ett styrelsemöte förlades till Danmark då ett besök på ett danskt B-pröve kunde göras.
- 670 labbar har gjort 1532 starter på prov: 27,5% 1a pris!
- Labradormästerskapet på Ökna Lantbruksskola, Sörmland. 87 ekipage deltog i både jakt- och utställningsdelen. Mästare blev Capandus Still Got the Blues och Juniormästare Cassatas Thin Tarragona.
- Certutställningen 28/6 i Piteå. Domare var Mrs Janis Granneman, USA, 78 hundar deltog. BIS blev Ch Mallorns Onassis.

- Tre nya valphänvisare tillkom under året. Antalet är nu 8 st.
- Valphänvisningen lades under året ut på klubbens hemsida.
- Två nya A-grupper har tillkommit, Sörmland och Västernorrland. Antalet är nu 18.

Avel
- 4 nya fall av PRA
Mest använda hanarna (kullar)
-11, Cambremer Wellington
-9, Deepfleet Magic of Dugmorecreek
-8, Donalbain the Ritz
-8, Loresho Twinjet

Tre av ledamöterna skrev inte under Verksamhetsberättelsen varav en med skriftlig förklaring.
1998

Medlemmar 31/12
3844


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben