2005

Året då LRK genomförde 
sitt första fullmäktige
möte

Styrelse
Ordf Bitte Sjöblom
V ordf Willy Gustafsson, jakt
Marita Björling, sekr, regionsomb.
Margot Engström, kassör
Anna Bendz, avel
Anita Norrblom, utb
Gunnel Åström-H, utst

Suppleanter
Marie Jonsson, info
Håkan Johansson, bitr jakt
Bitte Willy Marita
Margot Anna Gunnel
Anita Marie Håkan

Adj Solveig Gyring, kansli
Adj Jörgen Norrblom, medl.ansv
Adj Inga-Lill Thörnberg, bitr utst 
(adjungerad fr oktober)

Avelsgrupp
Anna Bendz, Åsa Iletorp, Bitte Sjöblom, Marie von Heijne

Valberedning inför 2006
Jörgen Norrblom, Susanne Rehlin, Ann Marie Stamfeldt.

FM-mötet ägde rum i 
Agrias fina konferenssal.
Presidiet i full action.
Tre broschyrer om jakthunden, att köpa valp och om klubben. Design Jessica Björling.
Klicka på loggan och läs 
mer om Campen 2005.

 

 

 

- FM-möte 20/3, Stockholm
- Närvarande delegater 26
(Blekinge och Mittlabben ej närv. Sistnämnda pga bilolycka på väg till tåget som då missades.)
- Mötesordf Lars Ramberg.
- Vice mötesordf Karin S-Nygren
- Årets resultat +135 799 kr.
- Mötet beslutade att godkänna stadgar för regioner att gälla retroaktivt från 1/1 2005.
- Arkivarie Kian Wingård-Steen är kontrakterad för arkivering av klubbens dokument.
- Ansökan om mätning av labradoren vid utställning, jaktprov och viltspårprov är insänd till SSRK som har skickat frågan vidare till SKK. Ännu inget svar.
- Ett strategidokument är framtaget av gruppen som arbetar med specialklubbsutredningen och som överlämnades till styrelsen för vidare utredning.
- "Regionerna bör prioriteras högt och helst bör regionala kontakter sitta i styrelsen". Mötet beslutade att det ska skrivas in i verksamhetsplanen om en årlig regionträff samt att en regionansvarig ska utses inom LRK huvudstyrelse.
- Gruppen som arbetat med en delning av SSRK presenterade en rapport om arbetet. Rapporten överlämnades till styrelsen och arbetsgruppen upplöstes i och med detta.
- Mötet gick igenom de tolv motioner som inkommit till SSRK Fm. LRK har inlämnat sex av dessa: 1. att rasklubbarna ska få anordna särskilda B-prov (bifall av SSRK Fm), 2. att cert ska delas ut i jaktklass (bifall av SSRK Fm), 3. att rasklubbar ska få anordna ekl jaktprov vid rasmästerskap, 4. att sänka rasklubbsavgiften till SSRK med 50% (bifall av SSRK Fm), 5. att rasklubbarna ska få närvara på jaktprovsdomarkon-ferenser (bifall av SSRK Fm), 6. att dela SSRK i en spanielklubb och en retrieverklubb (motionen drogs tillbaka då FM antog SSRK Hs:s förslag att genomföra en genomgripande organisationsutredning).
- LRKs delegater till SSRK Fm var Bitte Sjöblom, Willy Gustafsson, Jörgen Norrblom och Patricia Nordbäck/Inga Fredriksson (var sin dag).
- Utsågs att få Uppfödardiplom
  • Monica Andersson

- Delades Förtjänsttecken ut till Margit Johansson, Inga-Britt Heijbel, Kajsa Söderberg, Margot Engström och Solveig Gyring.

- LRK deltog i september på SSRKs konferens för exteriördomare. Presentatör var Bolette Heering. Även ordförande var närvarande.
- Styrelsen har lämnat sitt betänkande på den remiss om nya utställningsbestämmelser som träder ikraft 2007. Man har där med eftertryck krävt att SSRK Hs arbetar för att cert i jaktklass ska bli möjligt. Tillsammans med Flatklubben har flera skrivelser i frågan skickats till SSRK Hs som sedan har bilagts ansökan till SKK. Dock vägrade SKK att ta hänsyn till de två retrieverklubbarnas yrkanden.
- Styrelsen har yttrat sig över fem exteriördomarkandidater.
- Styrelsen har fastställt  regionsstadgarna vid möte i juni.
- Ordf har närvarat vid träff hos SKK ang Optigentest.
- Tre informationsbroschyrer har framställts under året. (se bild t v)
-
LRK har (som första rasklubb) haft sitt första officiella A-prov som dock i sista minuten fick flyttas i tid och rum pga inblandning av utomstående. Styrelsen gjorde en skrivelse till SSRK Hs med erinran mot personen ifråga.
- Klubben har under en vecka i juli anordnat en Camp i Bispgården, Jämtland, där 130 medlemmar deltog i en jaktlig förkovran för svenska och engelska toppinstruktörer. Campen avslutades med ett workingtest för ett 80-tal ekipage.
- LRK deltog i det riksomfattande uppropet till hundklubbar om att skänka pengar till tsunamikata-strofen i Asien. LRK skänkte en krona per medlem.
- FUL-projektet har nu fått sitt slutliga namn, FART (fåghundarnas arbetstest) och fortskrider i utarbetningen.
- Ny webbadministratör har utsetts.
- Labradoren har fått nytt format.
- LRK har deltagit på ELMIA.
- Certutställningen gick på Skokloster. Domare var Ms Mary Cox, Mrs Caron Morton och Mrs Linda Suthcliff. BIS blev Ch Tjottes Broken Arrow. Hela 201 hundar deltog.
- Labradormästerskapet avhölls i Herrfallet, Sörmland. Mästare blev Brisakaitts Chille, Juniormästare Ginstens South of the Border och Veteranmästare Ch Kullaholmas Lady Kluck.

- Den arbetsgrupp som sedan 2002 arbetat med raskompendiet har upplösts av styrelsen då något resultat efter tre år fortfarande inte har uppvisats.

Avel
- RAS-projektet blev under året fastställt av SKK och med goda vitsord om klubbens arbete.
- 3 nya fall av PRA
- Optigen har lyckats identifiera genen som ger prcd-PRA hos labrador och en blodtest är nu möjlig för att spåra anlagsbärare. SKK håller på att ta fram en policy hur testet ska användas ur ett avelsperspektiv. LRK har under året haft en enkät på hemsidan för att efterhöra medlemmarnas åsikter om ett kommande hälsoprogram.

De mest använda hanarna
- 12 kullar, Whitecity Black
- 9 kullar, Dolous Dancing Star
2005
Fotograf till WC-bilden nedan: 
Thomas Forsström

Medlemmar 31/12
4656

Inga motioner


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben