2001 Referat från årsmötesförhandlingarna
Klubbmöte 17 mars 2001
Mötet på Nova Park Hotell i Knivsta, började klockan 13 och höll på till 20-tiden på kvällen. 92 medlemmar hade infunnit sig. Pga mötets långa förlopp var justering av närvarolistan tvungen att göras om flera gånger då personer under kvällen var tvungna att avvika. 

Att så många medlemmar anslutit sig gav en viss indikation på att det inte skulle bli ett helt stilla möte.

Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2000
Under verksamhetsberättelsens genomgång ställde mötet ett antal frågor till styrelsen. Det handlade bl a om 
  • Varför hade medlemsantalet sjunkit under året?
  • Varför hade remissen om kommande jaktprovsregler inte skickats ut till A-grupperna för synpunkter?
  • Hur ställde sig styrelsen till frågan om cert i jaktklass?
  • Bristande information ut till A-grupperna.
  • Varför var det så få annonser i Labradoren och hur hade man kunnat göra en sådan förhoppningsfull annonsbudget?
  • Varför uppdateras hemsidan så sällan?
  • Varför var svaren från hälsoenkäten inte redovisade och varför användes inte samma mall på frågor i enkäten som under tidigare tillfällen?

Styrelsen gav svar på frågorna och vissa av svaren väckte nya frågor (tidvis häftiga diskussioner utbröt) medan andra gav en godtagbar förklaring till det som skett. Gällande hälsoenkäten beslöt mötet att denna skulle göras om med samma intention som 1990 och "ska vända sig till labradorer med 5-årsintervall".
(Anm. hittar ingen hälsoenkät från 1990 men däremot från 1995)

Revisionsberättelsen 
gav vid handen att ingen anmärkning fanns i ekonomi resp styrelsearbete under året och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Dock fanns ett litet PM från revisorerna där dom påpekade några felaktigheter som dock inte hade påverkat klubbens ekonomi. Man gav där också synpunkter på att underlaget till revisionen ska vara revisorerna tillhanda innan de offentliggörs för medlemmarna och på hemsidan.

Revisorerna 
hade också tagit ställning till att styrelsen inte godtagit en av motionerna, nr 5, (se separat sida om motioner) då den handlade om stadgeändring och, enligt styrelsen, inkommit för sent för att kunna behandlas. Men revisorerna gav bakläxa - motionen hade inkommit inom fastställd tid och uppfyllde därmed kravet för behandling.

Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

Verksamhetsplanen för 2001 
diskuterades livligt. Bl a redaktionskommittén för Labradoren blev föremål för åsikter och mötet beslöt: (citat)
"Stämman yrkar att redaktionskommittén ska tillsättas av raskunnigt folk som ansvarar för olika artiklar o d". (slut citat)

Mötet beslöt att godkänna föreslagen verksamhetsplan med tillhörande budget, för år 2002.

Val
Innan mötet började behandla valberedningens förslag, ställdes misstroendevotum mot en styrelseledamot. En dialog inträffade mellan de inblandade och till slut tvingades mötesordförande  ajournera mötet och anmodade berörda parter att stanna kvar i rummet.
Mötet återupptogs en kort stund senare och mötesordförande kunde meddela att de inblandade parterna hade kommit överens i en förlikning.

Vid valberedningens presentation av ordförandekandidat, var valberedningsgruppen inte överens om kandidat. Slutperioden av valberedningens arbete hade kantats av meningsskiljaktigheter där även SKKs Föreningskommitté varit inkopplad som rådgivande instans till själva uppdragets art. 

Majoriteten av valberedningen (två av tre) föreslog omval av sittande ordförande medan den tredje presenterade ett eget förslag. Båda dessa förslag hade också varit publicerade på klubbens webbsida. Efter sluten votering (röstsiffror 48 - 36) fick det enskilda förslaget flest röster och till ny ordförande för klubben under 2001 utsågs Kristina Berghänel Lillnor.
Övriga ledamöter i den kommande styrelsen valdes delvis efter sluten votering då valberedningens förslag kompletterades med ytterligare förslag från medlemmarna.

Val av valberedning var inget undantag från dagens övriga val - ett flertal förslag fanns att ta ställning till och sluten votering blev även här begärd. 

Då valen till slut var genomförda hade kvällen börjat göra sitt intåg och vid en ny justering av röstlängden befanns 80 personer vara kvar. Man fick utse en ny justerare eftersom en av de tidigare tillhörde skaran som lämnade mötet.

Motioner
Nio motioner behandlas på en egen sida (klicka). Som vanligt är vid behandling av motioner så utbröt livliga diskussioner och argumenteringar för och emot.

För övriga upplysningar om årsmötet och den verksamhet som blev under året, se sidan 2001 i menyraden till höger.

Resumé:
Mötets ordförande gjorde en strong uppvisning i hur man gjuter olja på upprörda vågor. Det är vid vresiga möten som en mötesordförandes skicklighet visar sig och med bravur roddes detta långa möte i land och slutade i en positiv anda. /Marita


Sidan är skapad för att ses i en skärmupplösning på minst 1024 x 768
samt med Internet Explorer.

Produktion 2006-2007
Marita Björling och
Webbans Illustrationer

Copyright Labrador Retrieverklubben